top of page

Market Research Group

Public·11 members

6458 Alte Cheltuieli Privind Asigurarile Si Protectia Sociala


265. Alte titluri imobilizate (A) 266. Certificate verzi amânate (A) 267. Creanţe imobilizate 2671. Sume de încasat de la entităţile afiliate (A) 2672. Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entităţile afiliate (A) 2673. Creanţe faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A) 2674. Dobânda aferentă creanţelor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A) 2675. Împrumuturi acordate pe termen lung (A) 2676. Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A) 2677. Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terţi (A) 2678. Alte creanţe imobilizate (A) 2679. Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A) 269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare 2691. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate (P) 2692. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi asociate (P) 2693. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi controlate în comun (P) 2695. Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P) 28. Amortizări privind imobilizările 280. Amortizări privind imobilizările necorporale 2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P) 2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P) 2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P) 2806. Amortizarea activelor necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (P) 2807. Amortizarea fondului comercial15 (P) *Acest cont apare, de regulă, în situaţiile financiare anuale consolidate.
6458 Alte Cheltuieli Privind Asigurarile Si Protectia Sociala60. Cheltuieli privind stocurile 601. Cheltuieli cu materiile prime 602. Cheltuieli cu materialele consumabile 6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare 6022. Cheltuieli privind combustibilii 6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 6024. Cheltuieli privind piesele de schimb 6025. Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat 6026. Cheltuieli privind furajele 6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile 603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 604. Cheltuieli privind materialele nestocate 605. Cheltuieli privind energia şi apa 606. Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor 607. Cheltuieli privind mărfurile 608. Cheltuieli privind ambalajele 609. Reduceri comerciale primite 61. Cheltuieli cu serviciile executate de terţi 611. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 612. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile 613. Cheltuieli cu primele de asigurare 614. Cheltuieli cu studiile şi cercetările 615. Cheltuieli cu pregătirea personalului 62. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 621. Cheltuieli cu colaboratorii 622. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile 623. Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 6231 Cheltuieli de protocol 6232. Cheltuieli de reclamă şi publicitate 624. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 625. Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări 626. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 627. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi 63. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 64. Cheltuieli cu personalul 641. Cheltuieli cu salariile personalului 642. Cheltuieli cu avantajele în natură şi tichetele acordate salariaţilor 6421. Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaţilor 6422. Cheltuieli cu tichetele acordate salariaţilor 643. Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii 644. Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit 645. Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 6451. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările sociale 6452. Cheltuieli privind contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj 6453. Cheltuieli privind contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate 6455. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările de viaţă 6456. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative 6457. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate 6458. Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 646. Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă 65. Alte cheltuieli de exploatare 651. Cheltuieli din operaţiuni de fiducie 6511. Cheltuieli ocazionate de constituirea fiduciei 6512. Cheltuieli din derularea operaţiunilor de fiducie 6513. Cheltuieli din lichidarea operaţiunilor de fiducie 652. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător 654. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi 655. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale 658. Alte cheltuieli de exploatare 6581. Despăgubiri, amenzi şi penalităţi 6582. Donaţii acordate 6583. Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţiuni de capital 6584 Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizări 6586. Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale19 *În acest cont se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.


6587. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare 6588. Alte cheltuieli de exploatare 66. Cheltuieli financiare 663. Pierderi din creanţe legate de participaţii 664. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate 6641. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 6642. Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate 665. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 6651. Diferenţe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută20 *În acest cont nu se înregistrează diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o entitate străină.


6652. Diferenţe nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o entitate străină 666. Cheltuieli privind dobânzile 667. Cheltuieli privind sconturile acordate 668. Alte cheltuieli financiare 68. Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare 681. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor 6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante 6817. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial 686. Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare 6861. Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor 6863. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 6864. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante 6865. Cheltuieli financiare privind amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat 6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor şi a altor datorii 69. Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite 691. Cheltuieli cu impozitul pe profit 695. Cheltuieli cu impozitul specific unor activităţi1. *Se utilizează pentru evidenţierea impozitului specific unor activităţi, definit potrivit legii.


645. Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială6451. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările sociale6452. Cheltuieli privind contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj6453. Cheltuieli privind contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate6455. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările de viaţă6456. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative6457. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate6458. Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială


658. Alte cheltuieli de exploatare6581. Despăgubiri, amenzi şi penalităţi6582. Donaţii acordate6583. Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţiuni de capital6586. Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale*)6587. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare6588. Alte cheltuieli de exploatare


645. Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala6451. Contributia unitatii la asigurarile sociale6452. Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj6453. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate


6455. Contribuţia unităţii la asigurarile de viata (A)6456. Contributia unitatii la fondurile de pensii facultative6457. Contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de sanatate6458. Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page